0
bpm

Start/Stop (Space)
Grave: 40 bpm
Largo: 42 bpm
Largo: 44 bpm
Largo: 46 bpm
Largo: 48 bpm
Largo: 50 bpm
Largo: 52 bpm
Largo: 54 bpm
Largo: 56 bpm
Largo: 58 bpm
Lento/Largo: 60 bpm
Lento: 63 bpm
Adagio/Lento: 66 bpm
Adagio: 69 bpm
Adagio: 72 bpm
Andante/Adagio: 76 bpm
Andante: 80 bpm
Andante: 84 bpm
Andante: 88 bpm
Andante: 92 bpm
Andante: 96 bpm
Andante: 100 bpm
Andante: 104 bpm
Moderato/Andante: 108 bpm
Moderato: 112 bpm
Moderato: 116 bpm
Allegretto/Moderato: 120 bpm
Allegretto: 126 bpm
Allegro/Allegretto: 132 bpm
Allegro: 138 bpm
Allegro: 144 bpm
Allegro: 152 bpm
Allegro: 160 bpm
Presto/Allegro: 168 bpm
Presto: 176 bpm
Presto: 184 bpm
Presto: 192 bpm
Prestissimo/Presto: 200 bpm
Prestissimo: 208 bpm